Pour un débat contradictoire sur la Libye/Voor een tegenstrijdig debat over Libië

En mars 2011, la Belgique est entrée en guerre contre la Libye au motif de « protéger la population civile libyenne ». Cette guerre, votée par le Parlement, aura coûté au contribuable plus de 35 millions d'euros. Ses objectifs sont passés de la « nécessité de protéger » à un « changement de régime », ce qui, du point de vue de la légalité internationale, est contestable. Par ailleurs, de nombreux rapports – provenant d'organisations reconnues telles qu'Amnesty International, Human Rights Watch ou la Croix Rouge – affirment que la situation sur place est actuellement dramatique. Le bilan des morts – quels qu'en soient les responsables –, n'a fait que s'alourdir depuis le début de l'intervention. Enfin, les circonstances de la mort de Kadhafi posent questions.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que, quelle que soit la suite des événements, il serait bon de faire le point et d'organiser un débat contradictoire sur la Libye, auquel l'un d'entre vous participerait. À l'heure de l'austérité budgétaire, il est important que les Belges sachent ce que l'on fait de leur argent.

Nous espérons que vous répondrez favorablement à cette demande et permettrez à vos électeurs de jouir des droits démocratiques au nom desquels vous êtes intervenus en Libye.In maart 2011 is België ten strijde getrokken naar Libië met als motief de ‘bescherming van de Libische burgerbevolking’. Deze door het Parlement goedgekeurde oorlog zal de belastingsbetaler meer dan 35 miljoen euro kosten. De doelstellingen zijn uiteindelijk verschoven van ‘de verplichting tot beschermen’ naar ‘een verandering van het regime’, wat vanuit een standpunt van internationale wettelijkheid betwistbaar is.

Meerdere rapporten – van erkende organisaties zoals Amnesty International, Human Rights Watch en het Rode Kruis – bevestigen trouwens dat de toestand ter plaatse dramatisch is. Wie er ook voor verantwoordelijk is, het dodental is sinds het begin van de interventie steeds toegenomen. Ook de omstandigheden van de dood van Khaddafi roepen vragen op.

Los van wat het verdere verloop der gebeurtenissen zal zijn, menen wij dat het om deze redenen goed zou zijn een debat te organiseren met één van u. Op het ogenblik van ernstige budgettaire besparingen is het belangrijk dat de Belgen weten wat met hun belastingsgeld gebeurt.

Wij hopen dat u gunstig reageert op deze vraag en zo meewerkt aan het democratisch recht op informatie van de kiezers, in wiens naam u in Libië bent tussenbeide gekomen.